Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

1.Goście przebywający w domkach, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.

2. W domkach na wyspie mogą zamieszkiwać maksymalnie 4 osoby a w domku nad wodą 6 osób.

3. Doba hotelowa trwa:

Domki na wyspie -  od godz. 12:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego,

Domek nad wodą -  od godz. 14 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego.

Domek przy saunie - od godz. 12:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego,

4. Rezerwacja domku następuje po wpłacie zadatku na konto. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji kwota zadatku nie podlega zwrotowi. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

5.Opłata za domek pobierana jest za cały okres pobytu z góry, w dniu przyjazdu  do domku. W przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany.

6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez gości domków, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

7. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

8. Przed wyjazdem wczasowicze są zobowiązani przekazać domki w takim stanie, w jakim go zastali.

9.W domku może przebywać taka liczba gości jaka była zgłoszona podczas rezerwacji.

10. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy gości odpowiedzialność materialną  ponosi  osoba zamieszkująca w domku.

11. W Domku zabrania się:

- korzystania z elektrycznych urządzeń grzewczych, czajników elektrycznych,

- wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,

- rozpalania ogniska poza miejscem do tego przeznaczonym,

- nie dopuszcza się rozpalania grilla na tarasie.

12. Pobyt w domkach zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody właściciela Obiektu. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Klientów. Za wszelkie zanieczyszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.

13. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Miejsca parkingowe są ogrodzone. Po każdorazowym wjeździe/wejściu bądź wyjeździe/wyjściu z miejsca parkingowego najemca jest zobowiązany do zamykania za sobą ogrodzenia. Za niezamknięte ogrodzenie i wtargnięcie zwierząt gospodarczych na teren parkingu, które mogą spowodować szkody odpowiada wynajmujący.

14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

15. Za rzeczy pozostawione bez opieki  właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności.

16. Na terenie posesji nie ma wyznaczonego miejsca do kąpieli. Każdy kąpie się na własną odpowiedzialność. Dzieci przebywają w wodzie bezwzględnie pod opieką dorosłych.

17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

18. Właściciel nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za zakwit wody występujący podczas pobytu gości. Zakwit wody jest rzeczą naturalnie występującą w zbiornikach wodnych.

19. Za owady w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Wypoczynek na wsi wiąże się z występowaniem różnych owadów, które mogą wejść do domków.

20.O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Właściciel.